Name District 类型 E-mail 电话
南里8号 南里8号 香港岛 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
THE FOREST THE FOREST 香港岛 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5824
傲泷 傲泷 香港岛 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
溱柏 溱柏 香港岛 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
瑧璈 瑧璈 香港岛 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
瑧蓺 瑧蓺 香港岛 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
新世界大厦 新世界大厦 香港岛 零售, 办公室 leasinginfo@nwd.com.hk 办公室租务,请联络 (852) 2844 3257 / (852) 2131 6820 零售租务,请联络 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
名珠城 名珠城 香港岛 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5718
循道卫理大厦 循道卫理大厦 香港岛 办公室 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 2131 6820 / (852) 2131 6819
万年大厦 万年大厦 香港岛 零售, 办公室 leasinginfo@nwd.com.hk 办公室租务,请联络 (852) 2844 3257 / (852) 2131 6820 零售租务,请联络 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
香港会展广场 商场 香港会展广场 商场 香港岛 零售 klsm@klsm.hk (852) 2802 7966