Name 區域 類型 電子郵件 電話
瓊林街83號 九龍 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 如有查詢,請聯絡 (852) 31105824
Artisan Lab 九龍 零售, 工業 leasinginfo@nwd.com.hk 如有查詢,請聯絡 (852) 31105824
Artisan Hub 九龍 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 如有查詢,請聯絡 (852) 31105824
新世界大廈 香港島 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 2844 3257 / (852) 2844 3253 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
名珠城 香港島 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5718
萬年大廈 香港島 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 2131 6819 / (852) 3110 4776 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
瑧樺 九龍 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
溱柏 新界 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
傲瀧 新界 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
啟德體育園 九龍 零售 info@kaitaksportspark.com.hk (852) 5587 6112
11SKIES 新界 零售, 辦公室 enquiry@11-skies.com (852) 3723 0155
K11 Musea 九龍 零售 leasing@K11.com (852) 3110 5662