Name 區域 類型 電子郵件 電話
新世界大廈 香港島 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 2844 3257 / (852) 2844 3253 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
名珠城 香港島 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5718
循道衛理大廈 香港島 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 2131 6819 / (852) 3110 4776
萬年大廈 香港島 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 2131 6819 / (852) 3110 4776 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
亞洲貨櫃物流中心 香港島 工業 casey.wong@goodmandpworld.com (852) 2489 5554
香港會展廣場 商場 香港島 零售 klsm@klsm.hk (852) 2802 7966