Name District 類型 電子郵件 電話
PORTAS PORTAS 九龍 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 8134 9388 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
荔枝角道888號 荔枝角道888號 九龍 零售, 辦公室 leasing@888lckr.com 電話: 辦公室租務,請聯絡 (852) 8130 0628 / WhatsApp (852) 5201 3961 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
KOHO KOHO 九龍 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 2131 6819 / (852) 2844 3253 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
Artisan Lab Artisan Lab 九龍 零售, 工業 leasinginfo@nwd.com.hk 工作室租務,請聯絡 (852) 8130 0588 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
Artisan Hub Artisan Hub 九龍 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 2844 3257 / (852) 3110 4776 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
新世界大廈 新世界大廈 香港島 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 2844 3257 / (852) 2844 3253 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
名珠城 名珠城 香港島 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5718
萬年大廈 萬年大廈 香港島 零售, 辦公室 leasinginfo@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 (852) 2131 6819 / (852) 3110 4776 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
瑧蓺 瑧蓺 香港島 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
瑧樺 瑧樺 九龍 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
瑧璈 瑧璈 香港島 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686
溱柏 溱柏 新界 零售 leasinginfo@nwd.com.hk (852) 3110 5601 / (852) 3110 5686