Name District 類型 電子郵件 電話
新世界大廈 新世界大廈 香港島 零售, 辦公室 leasing@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡    (852) 2844 3257 / (852) 2131 6820 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5686
循道衛理大廈 循道衛理大廈 香港島 辦公室 leasing@nwd.com.hk (852) 2131 6820
萬年大廈 萬年大廈 香港島 零售, 辦公室 leasing@nwd.com.hk 辦公室租務,請聯絡 <br> (852) 2844 3257 / (852) 2131 6820 零售租務,請聯絡 (852) 3110 5686